ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2015, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 ianuarie   2015

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008, Codul Silvic cu modificările

şi completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 14 alin. 2, care stipulează că Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generală, după caz, la propunerea ocolului silvic;

Tinand cont de bugetele de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2015, prezentate de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a  şi art. 45 , alin.3 si  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  bugetele  de venituri şi cheltuieli preliminate pentru anul 2015 al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de  catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, conform anexelor 1-4 la prezenta hotarare.

      Art.2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                    Contrasemneaza,

                                 Pt. Secretarul municipiului

                   Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

28.01.2015

Nr.7