ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Republicii, nr.19, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre   Racu Alexandru

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                 intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 aprilie    2015

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str.Republicii, nr.19  identic cu nr.cadastral  35850-C1-U1,  in suprafata de 27,09 mp,  din CF 35850-C1-U1 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Racu Alexandru.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 1300 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea  unui avans de 20% la momentul incheierii contractului iar restul in 24 rate lunare egale consecutive.

Art.4  Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.04.2015

Nr.70