ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru  persoanele asistate de la Centrul social de primire Asistare si Ingrijire al Primariei Vatra Dornei si pentru persoanele beneficiare de hrana la Cantina de Ajutor Social

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                 intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 aprilie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HG nr. 903/25.10.2014 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială,

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d" şi alin. (6) lit. ,,a" pct.2, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă  nivelul alocatiei zilnice de hrana pentru  persoanele asistate de la Centrul Social de Primire Asistare si Ingrijire al Primariei Vatra Dornei in cuantum de 16,6 lei/persoana/zi.

Art. 2  Se aprobă  nivelul alocatiei zilnice de hrana pentru persoanele beneficiare de hrana la Cantina de Ajutor Social  in cuantum de 12 lei/persoana/zi.

Art.3 Se aprobă  nivelul alocatiei zilnice de hrana pentru  cresa in cuantum de 16,6 lei/copil/zi.

            Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul de asistenţă socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.04.2015

Nr.71