ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului domeniului public

 prevăzut în anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

 

           

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                 intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 aprilie    2015

 

              Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi HG nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.(5) lit.(c) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

PROPUN:

 

            Art. 1   Se aprobă modificarea şi completarea inventarului domeniului public al municipiului Vatra Dornei ce a fost atestat prin anexa nr.6  a HG nr.1357/2001, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă scoaterea   bunurilor din inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscrise în Anexa nr. 6 la HG nr.1357/2001, conform anexei nr.2 si 7 intocmite de catre SC ACET SA la prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba includerea in inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscrise în Anexa nr. 6 la HG nr.1357/2001, conform Anexei nr.8 intocmite de catre SC ACET SA, la prezenta hotarare.

            Art.4 Primarul, prin Direcţia Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

28.04.2015

Nr.72