ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru d-l Chilat Ioan, în vederea efectuarii unui tratament medical

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                            intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 aprilie    2015

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 2,3, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

              Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei către   Chilat Ioan în vederea efectuarii unui tratament medical.

              Art. 2  Suma alocată va fi suportată  din bugetul local, de la capitolul 8 - Asigurari si Asistenta Sociala –Bunuri si servicii- cod indicator 68.02.20.

Art. 3 Cheltuielile  vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Directia buget contabilitate şi serviciul de asistenţă socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.04.2015

Nr.75