ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  probarea subventionarii pretului la gigacalorie pentru luna aprilie 2015

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                 intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 aprilie     2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile art. 7, alin. 2, lit. b si art. 8, alin. 8 din O.U.G. nr.70/31 august 2011, privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece si ale H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/31 august 2011;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba compensarea de 0,1gcal/apartament/luna aprilie 2015  la consumul de bransament, indiferent de venitul pe membru de familie, cu obligatia Asociatiilor de proprietari de a lua masuri pentru izolarea conductelor  de termie din subsoluri si casa scarilor pentru a micsora consumul la cota indiviza, in caz contrar subventia nu se mai acorda.

Art.2 Primarul municipiului, prin Directia economica si Direcţia de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                      Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.04.2015

Nr.78