ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRĀRE

Privind stabilirea  cuantumului chiriei aferentă locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de īnchiriere ce au īmplinit vārsta de 35 de ani, din Blocul ANL situat in Calea Transilvaniei sc.A+B. conform art.8 alin.4 lit.a din Legea nr.152/1998, republicată cu modificările şi completările ulterioare

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                 intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 aprilie     2015

 

            Avānd īn vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

In baza dispoziţiilor art.8 alin.4, lit.a din Legea nr.152/1998, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.31 din Legea locuinţei nr.114/1996, precum şi art.19^4 alin.2  din Normele metodologice pentru punerea īn aplicare a Legii nr.152/1998;

            Īn temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, alin.6 lit.a pct.19, art.45 alin.1, din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de īnchiriere ce au īmplinit vārsta de 35 de ani, conform art. 8 alin.4, lit.a din Legea nr.152/1998,  republicată cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din proiect.

Art.2 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ,  va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.04.2015

Nr.79