ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea destinaţiei volumului de masă lemnoasă

ce urmează a fi exploatată în anul 2015, conform posibilitatii din amenajamentul silvic

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 ianuarie   2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art.10, alin.2 litera „a” şi litera „b”, art.59 alin.(1) şi alin.(2) , art.62 ,alin.(2) din Legea nr.46/2008, privind Codul Silvic prin care este reglementat regimul silvic şi administrarea fondului forestier,cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 85/2004 , privind aprobarea Regulamentului de vânzare de masă lemnoasă de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică , către agenţii economici , împreună cu Hotărârea nr. 1174/2006 , privind modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică , către operatorii economici

- prevederile art. 2, alin. (1) al Hotărârii Guvernului României nr. 85 / 2004 privind aprobarea Regulamentului  de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier, proprietate publică, către agenţii economici;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”şi alin.5 lit.,,a”, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001. – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea pe ocoale silvice a volumului de masă lemnoasă, produse principale şi secundare, în volum total de 7674,5 mc/an ce poate fi exploatată în anul 2015 după cum urmează:

Art. 2  Primarul municipiului, prin Directia economica şi Compartimentul fond funciar, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                    Contrasemneaza,

                                       Pt. Secretarul municipiului

                    Luminita Luminosu

Vatra Dornei

28.01.2015

Nr.8