ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea realizarii  unei harti cartografice

pentru concursuri de orientare sportive

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                            intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 aprilie    2015

           Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.2 pct. 59 alin.3 lit.i si art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă realizarea unei harti cartografice pentru concursuri de orientare sportiva.

          Art. 2  Se aproba alocarea sumei de 4000 de lei pentru realizarea obiectivului prevazut la art.1

          Art. 3 Primarul, prin   Directia economica si Serviciul Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.04.2015

Nr.80