ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind plata cheltuielilor restante catre asociatia de proprietari nr.4, reprezentand cheltuieli la utilitati si cheltuieli de administrare pentru ap.nr.18 din str. Malinilor, nr.28, bl.t14 –pentru fostul chirias Bodnar Nicolae

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                             intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 aprilie    2015

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) si (4) art.20 alin.(1) lit.”i” al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,actualizata; Sentinta civila nr.30/22.01.2014 a Judecatoriei Vatra Dornei;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată si actualizata;

 

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă plata cheltuielilor in suma de 6237,60 lei, reprezentand utilitati si cheltuieli de administrare inregistrate pentru ap.nr.18 din Str.Malinilor nr.28, Bloc T14- pentru fostul chirias Bodnar Nicolae, evacuat din aceasta locuinta la data de 02.06.2014.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.04.2015

Nr.81