ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru copiii beneficiari de Serviciile Cresei Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                            intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  14 mai    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HG nr. 904/25.10.2014  pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d" şi alin. (6) lit. ,,a" pct.2, precum şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă  nivelul alocatiei zilnice de hrana pentru copiii beneficiari de Serviciile Cresei Vatra Dornei  in cuantum de 12 lei/copil/zi.

Art. 2   Primarul municipiului, prin Serviciul de asistenţă socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

14.05.2015

Nr.84