ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului verbal de negociere pentru preluarea sistemului de iluminat public din Municipiul Vatra Dornei aflat in proprietatea SC E.ON.DISTRIBUTIE ROMANIA SA si aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare a sistemului de iluminat public din Municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                               intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  14 mai    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, ale Legii nr.230/2006 privind serviciul de iluminat public, aprobă  Procesul Verbal de negociere inregistrat la SC E.ON.DISTRIBUTIE ROMANIA SA sub nr.60.165/01.04.2015 si la Primaria Municipiului Vatra Dornei sub nr.7887/01.04.2015 ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d" şi alin. (6) lit. ,,a" pct.14, precum şi art. 45 alin.(1)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 (a)Se aprobă  Procesul Verbal de negociere inregistrat la SC E.ON.DISTRIBUTIE ROMANIA SA sub nr.60.165/01.04.2015 si la primaria Municipiului Vatra Dornei sub nr.7887/01.04.2015, potrivit anexei la prezenta hotarare .

(b)Contravaloarea bunurilor componente ale sistemului de iluminat public ce se cumpara si care urmeaza sa fie transferate in proprietatea Municipiului Vatra Dornei, este de 100.000 de lei la care se adauga TVA, potrivit procesului verbal de negociere mentionat la alin.1 si a adresei nr.10.231/05.05.2015 a Primariei Vatra Dornei.

Art. 2 Finantarea cheltuielilor pentru achizitionarea sistemului de iluminat public din Municipiul Vatra Dornei se va face de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei.

 Art.3  Se aproba incheierea contractului de vanzare-cumparare a sistemului de iluminat public din Municipiul Vatra Dornei.

Art.4 Se imputerniceste Primarul Municipiului Vatra Dornei, Ilie Bonches si Directorul economic- Pintescu Maria sa semneze contractul de vanzare-cumparare  si sa preia sistemul de iluminat public in conditiile prezentei hotarari.

Art. 5 Primarul municipiului, prin  Directia economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

14.05.2015

Nr.85