ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  inchirierii  prin licitatie publica a unui amplasament pe domeniul public al Municipiului Vatra Dornei, in vederea amplasarii unei  construcţii uşoare cu destinaţia de activitate comercială

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                               intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  14 mai    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentata de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Avand in vedere HCL nr.20/10.01.2011 a Consiliului Local Vatra Dornei, privind stabilirea modelului tip pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui amplasament pe domeniul public al Municipiului Vatra Dornei, in vederea amplasarii unei constructii usoare  cu destinatia de activitate comerciala astfel:

- 1 amplasament pentru comercializare produse artizanale si produse din piele in Parcul municipal Vatra Dornei.

     Art.2  Primarul, prin Serviciul de urbanism,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

14.05.2015

Nr.86