ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind   completarea HCL nr.77/2015 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                               intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  14 mai    2015

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În baza dispoziţiilor Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.82, alin. (1) si (2) din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale actualizata, coroborate cu art.4 al Cap.I si art.5 al Cap.II din OMECTS nr. 5576/2011

            În temeiul art.36, alin. 2, lit. “b”; art.45, alin. 2, lit. „a”; art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.(1) Se aprobă completarea HCL nr.77/2015 cu  un număr de 52 de burse şcolare pentru anul  scolar 2014-2015 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

a)       burse de merit 6 ;

b)       burse de ajutor social -45;

c)       burse de performanta -1;

       Art.2 Se aproba cuantumul burselor scolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, astfel:

      a) bursa de merit- 80 lei;

      b) bursa sociala/boala -60 de lei;

      c) bursa de performanta -100 de lei;

      Art.3. Se aprobă completarea numărului şi tipului de burse pentru fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat  din municipiul Vatra Dornei,  în conformitate cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

       Art.4.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

14.05.2015

Nr.88