ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                               VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind amplasarea a unor panouri din lemn la intrarile in Municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  14 mai    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentata de catre consilier local Chiruta Vasile,  raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aproba amplasarea de panouri din lemn stratificat, tratat pe fundatie din beton,  la intrarile dinspre Bistrita Nasaud, Campulung Moldovenesc si Piatra Neamt.

        Art.2  Sumele pentru achizitia panourilor vor fi suportate din bugetul local.

       Art.3 Primarul, prin Serviciul de urbanism si Directia economica,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

14.05.2015

Nr.91