ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                                      VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1500 de lei pentru  Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru  organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

      intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  14 mai    2015

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1500 lei  pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

14.05.2015

Nr.93