ROMĀNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                                      VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind angajarea unui cabinet de avocatura care sa formuleze intampinare si sa reprezinte interesele Municipiului Vatra Dornei in Dosarul nr.23/2015 la Curtea de Arbitraj International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei avand ca reclamant :PORR BAU GmbH, parat: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si chemat in garantie: Municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

      intrunit in sedinta  de indata  din  data de  21 mai    2015

 

            Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

In conformitate cu prevederile  art.I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi īntărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

 In temeiul prevederilor art.21 alin.(3) art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

Art.1. Se probă angajarea unui cabinet de avocatura care sa formuleze intampinare si sa reprezinte interesele Municipiului Vatra Dornei in Dosarul nr.23/2015 la Curtea de Arbitraj International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei avand ca reclamant pe: PORR BAU GmbH, parat: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si chemat in garantie: Municipiul Vatra Dornei

             Art.2. Se īmputerniceşte cabinetul de avocatura Stoica si Asociatii, să formuleze şi să semneze cereri şi să exercite căile de atac,in numele si pentru Municipiul Vatra Dornei.

Art.3 Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei, Ilie Bonches pentru a semna contractul de reprezentare cu cabinetul de avocatura, care va fi incheiat in conditiile legii prin achizitie directa.

Art.4 Se aproba alocarea sumei din bugetul local de venituri si cheltuieli al municipiului Vatra Dornei, aferent anului 2015,  in echivalent a 10.000 euro+ 2400 de euro TVA la cursul leu euro din ziua efectuarii platii,  la cursul BNR, reprezentand cheltuielile necesare angajarii cabinetului de avocatura, precum si onorariul de succes in procentaj de 5% din suma ce va fi exonerata la plata

Art.5 Primarul municipiului prin Directia economica si compartimentul juridic va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

21.05.2015

Nr.94