ROMĀNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                                      VATRA DORNEI

 HOTĂRĀRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei  şi a instituţiilor subordonate

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta  de indata  din  data de  21 mai    2015

 

Avānd īn vedere:

- Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Vatra Dornei.

- Nota de fundamentare al compartimentului de resurse umane ;

- Prevederile art. 100, 107 şi 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  -Prevederile art. III din Ordonanţa de Urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

 -Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava īnregistrată la nr.3173/2014.

 Īn temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) , art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art.1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei  şi a instituţiilor subordonate, conform anexei nr.1.

   Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei  şi a instituţiilor subordonate, conform anexei nr. 2.

            Art.3. Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

            Art.4. Primarul Municipiului Vatra Dornei  prin aparatul de specialitate va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

21.05.2015

Nr.96