ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                      VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor

ocazionate de “Ziua Universal a Iei”

 

                                                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta  de indata  din  data de  24 iunie    2015

 

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.(i) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.d”şi alin.(6) lit“a” pct.4-5, precum şi art 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 rep.-a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor prilejuite de “Ziua Universala a IEI”, în data de 24 iunie 2015.

          Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei în vederea organizării şi desfăşurării manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Universale a Iei.

          Art.3 Primarul municipiului, prin Casa de cultură, Clubul sportiv municipal şi serviciul buget-contabilitate  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

24.06.2015

Nr.97