ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                   VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii fara licitaţie publică a unui teren  in suprafata de 29 mp teren situat in Str. Izvorului nr.11, reprezentand accesul la curtea proprietate personala,  catre  Heghedus Vencel

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                          intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  30 iunie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” coroborat cu alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a suprafetei de 29 de mp teren situat in Str.Izvorului nr.11, identic cu nr.cadastral 36198 in suprafata de 6mp din CF 36198, suprafata de 4 mp identic cu  nr.cadastral 35962,  suprafata de 19 mp  identic cu nr.cadastral 35961 din CF 35961 accesul la curtea proprietate personala, catre Heghedus Vencel .

            Art. 2 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 25 euro/mp, conform  HCL nr. 130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

Art.3  Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                        RIPAN MARIUS

  

                                    Contrasemneaza,

                                Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

30.06.2015

Nr.98