ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                   VATRA DORNEI

 

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                          intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  30 iunie    2015

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” si alin.(5) lit.”c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1  Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str. Vasile Litu, nr.2, format din  incaperile notate in plan cu nr.10-14, in suprafata de 56,14 mp, identic cu  nr.cadastral 31419-C1-U2 - din CF31419 precum si cota de teren aferenta constructiei  in suprafata de 36,96 mp   identic cu  parte din nr.cadastral 1525/1 din CF 31419.

     Art.2 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                        RIPAN MARIUS

  

                                    Contrasemneaza,

                                Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

30.06.2015

Nr.99