ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar  particular propuse să funcţioneze în  Municipiul Vatra Dornei

 

           Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

 

          Având în vedere:

     - Expunerea de motive nr.21.359/20.07.2016 prezentată de Primarul municipiului Vatra Dornei,Judeţul Suceava;

      - Raportul nr.21.360/20.07.2016 al compartimentului de specialitate;

      - Rapoartele de avizare  ale comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

         În conformitate cu dispoziţiile prevederile art.61 alin.2, din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, coroborat cu prevederile Ordinului nr.3283/2012;

 În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

      Art.1 Se aprobă   modificarea denumirii unităţii de învăţământ Liceul tehnologic “Ţara de sus” în Şcoala Postliceală Sanitară ”Ţara de Sus”.

       Art.2 Primarul municipiului Vatra Dornei, prin   Aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                               OBREJĂ MARIANA

                                                                                                                                

                                                                                                  Contrasemnează,

                                                                                        Secretarul municipiului

                                                                               Luminosu Luminţa - Bucovina

    Vatra Dornei 

      27.07.2016

       Nr.157