ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind actualizarea prețurilor de referință a energie termice destinate populației și agenților economici, precum și a prețului de facturare pentru populație, urmare a scăderii TVA de la 24% la 20%

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

       intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  01 februarie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.3003/28.01.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.3002/28.01.2016 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Avînd în vedere:

-          Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată;

-          Art.40 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006;

-          OG nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

-          Ordinul nr.66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusive energia termică produsă în cogenerare;

-          Ordinul nr.1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producer, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație;

          - OUG nr.77/2014  privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;

-          HCL nr.132/2013 privind aprobarea prețului local de facturare a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul VatraDornei;

-          HCL nr. 145/2014 privind modificarea art.2, alin.1 al HCL nr.132/2013 privind aprobarea prețului local la energia termică furnizată în sistem centralizat, de către Primăria Municipiului VatraDornei;

În temeiul prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, art.291, alin.(1), lit.(a), cota standard de TVA este stabilită la 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016;

În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.(d), alin.6, lit.(a), pct.14, art.45, alin.2 și art.49 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea cotei de TVA de la 24% la 20% la  prețul local pentru energia termică care va fi de  264 lei/Gcal(inclusiv TVA)  incepand cu 01.01.2016.

Art.2. Pretul de facturare pentru energia termica  catre populatie incepand cu 01.01.2016 va fi de 220 de lei, inclusiv TVA.

Art.3  Se aproba acoperirea de la bugetul local a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrata populatiei si pretul local al energiei termice facturat populatiei.

Art.4  Se abrogă alin.(2) art.(1) din HCL 145/2014;

Art.5 Primăria Municipiului Vatra Dornei prin Direcția de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

                                   Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

01.02.2016

Nr.37