ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de  dezvoltare pentru bugetul anului 2016

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                                  intrunit in sedinta    de indata  in data de  05 ianuarie  2017 

  

            Având în vedere expunerea de motive nr.204/04.01.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.205/04.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Tinand cont de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016; art.25 al  OG 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;

            În conformitate cu prevederile art.58 al Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                        HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare  la sursa A pentru bugetul anului 2016 in cuantum  de 541.472,63 lei, din excedentul bugetului local al  anului 2015.

Art.2 Se aproba acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de  dezvoltare  la sursa D pentru bugetul anului 2016 in cuantum  de 278.519,92 lei, din excedentul bugetului local al  anului 2015.

Art.3   Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

                                  Contrasemneaza,

                    Secretarul municipiului     

                                     Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

05.01.2017

Nr.1