ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind   respingerea propunerii  de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

                     Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;    

Având în vedere:

 -Expunerea de motive prezentată de domnul Boncheş Ilie, primar al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 10645 din 06.04.2017;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.10646 din 06.04.2017,  precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;                                                                      

În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil;art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;         
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se respinge  propunerea  de dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 34702–din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava astfel:

-        imobilul cu nr.cadastral 37574  situat în  mun. Vatra Dornei, Str. Cetinei, nr.fn,   având suprafaţa  de 61 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

-       imobilul cu nr.cadastral 37575 situat în  mun. Vatra Dornei, Str.Cetinei, f.n,   având suprafaţa  de 10890 mp va fi înscris în cartea funciara în favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

 Art.2 Se aprobă şi se  însuşeşte documentaţia tehnică pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Vatra Dornei, Str.Cetinei, f.n, conform anexei la prezenta hotărâre.

   Art.3 Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.        

   Art. 4 Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.               

 

                      Preşedinte de şedinţă,                                               Contrasemnează,                      

                     Pintilii Mircea Cristian                                    Secretarul municipiului

                                                                                                                      Turcu Vasile

  Vatra Dornei, 

   10.04.2017

     Nr.100