ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2500 de lei pentru deplasarea elevilor Lungu Vitalie, Haja Florin Gabriel, Dragan Stefan, Giurgiu Marinel, Huc  Stefan la olimpiada de astronomie si astrofizica, informatica si Concursul in limba engleza „Tineri in padurile Europei”

 

                                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                                             intrunit in sedinta extraordinara in data de 10.04.2017

 

           Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2500 lei  pentru deplasarea elevilor Vitalie, Haja Florin Gabriel, Dragan Stefan, Giurgiu Marinel, Huc  Stefan la olimpiada de astronomie si astrofizica, informatica si Concursul in limba engleza „Tineri in padurile Europei”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local si va fi decontata pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin   Directia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PRESEDINTE DE SEDINTA

        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

10.04.2017

Nr.101