ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei  ca reprezentant al municipiului Vatra Dornei  în Adunarea Generală a Acţionarilor la

S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava 

 

                                            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                                     intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.11.699/21.04.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.11.700/21.04.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local;

            Art.3 pct.2 lit.a  din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificariel si completarile ulteriore;

 În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin.(3) lit.,,c”, art.37 precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se desemneaza  domnul consilier local Scripcaru Corneliu, ca reprezentant al Municipiului Vatra Dornei,  in Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ”ACET” S.A. Suceava pe durata exercitarii  mandatului.

Art. 2 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.145/2012.

Art.3 Persoana  desemnata  la art.1 , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PRESEDINTE DE SEDINTA

        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.102