ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

                                                                                               MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 37425 si asupra imobilului cu numarul cadastral 37391 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilelor - teren cu numerele cadastrale 37422 si 36511 ca fonduri dominante

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

               intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.11702/21.04.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.11703/21.04.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor  de urbanism si comisiei juridice din cadrul Consiliului Local;

             Avand in vedere :

 - HCL nr.167/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren situat in Str.Negresti, f.n,  aparţinînd  domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei ;HCL nr.178/2016 privind atribuirea unor loturi de teren in conformitate cu Legea nr.15/2003 prin care a fost atribuit un lot catre Chisciuc Ovidiu Ilie in Str.Negresti f.n ;necesitatea asigurarii accesului direct la Str.Negresti si a exploatarii normale a imobilelor cu nr.cadastrale : 37422 si 36511;

            În conformitate cu prevederile art.755-772 din Noul cod civil care stipuleaza ca”servitutea este sarcina care greveaza un imobil, pentru uzul si utilitatea imobilului unui alt proprietar”;art.23, 24 si art.25 alin.2 din Legea nr.7/1996 a  cadastrului şi a publicităţii imobiliare Republicată*)

              În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă instituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul, autovehicul, autoturism, caruta si orice atelaj, gratuita ca si unica cale de acces, asupra imobilelor teren cu numere cadastrale 37425 si 37391 ca fonduri aservite, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in favoarea imobilelor cu numere cadastrale 37422 si 36511- ca fonduri dominante, situate in Str.Negresti f.n.

         Art. 2(1) Trecerea pe Str.Negresti se va face pe calea cea mai scurta si prin locul care va pricinui proprietarului fondului aservit, in speta Municipiul Vatra Dornei, cea mai mica paguba.

     (2) Proprietarii fondurilor dominante,  in speta SC GOLDEN VET SRL si domnul Chisciuc Ovidiu Ilie, se vor folosi de servitute cu respectarea prevederilor legale si ale actului de constituire a dreptului de servitute.

      Art.3 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.12/2017.

      Art.4  Primarul, prin Compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PRESEDINTE DE SEDINTA

        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.103