ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

     MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al  municipiului Vatra Dornei

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

               intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.11705 din 21.04.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.11706 din 21.04.2017, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile:   - art.II din Hotărârea nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor , municipiilor şi judeţelor, art.21 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

            - art.36, alin.1, alin2, lit.c, alin.9 din Legea nr.215 – a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare.

            - art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea  publică  şi regimul juridic al acesteia.

      În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.1, art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:       

           Art. 1 Se stabileşte comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Vatra Dornei, în următoarea componenţă:

  Preşedinte: Boncheş Ilie –Primarul municipiului Vatra Dornei 

  Membrii:  Turcu Vasile – Secretar UAT, secretarul comisiei

                    Pintescu Maria – Director economic, direcţia economică

                    Agapi Eugenia – Consilier urbanism, Serviciul urbanism

                     Coman Cătălin- Dumitru – Consilier cadastru, serviciul cadastru

           Art. 2 Pentru îndeplinirea atribuţiilor, comisia specială va fi sprijinită de specialişti din aparatul de specialitate  al Primarului municipiului Vatra Dornei, care vor fi numiţi prin dispoziţie.

             Art. 3 După întocmirea inventarului acesta va fi supus aprobării Consiliului Local al Vatra Dornei  şi va fi înaintat Consiliului Judeţean Suceava în vederea atestării acestuia prin hotărâre de guvern.

            Art.4 Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 141/2015, precum şi orice alte prevederi contrare.

            Art.5 Primarul municipiului şi comisia numită va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PRESEDINTE DE SEDINTA

        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                                         Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.104