ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

     MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea regulamentului de Organizare şi Funcţionare a „CENTRULUI SOCIAL DE PRIMIRE, ASISTARE ŞI ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VÂRSTNICE”

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.11708 din 21.04.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.11709 din 21.04.2017, precum şi avizul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile:  

            Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 –privind aprobarea Nomenclatorului Serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

            Legii nr. 292/2011 –a asistenţei sociale;

            OG nr. 68/2003 – privind serviciile social, cu modificările şi completările ulterioare; Normele metodologice din 2005 de aplicare a prevederilor OG nr. 68/2003- privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.1,  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizată;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.1, alin.2, lit.(d), alin.3, lit.(b), alin 6, lit.(a) pct.2, art.45, alin.1, art.115, alin.1, lit.(b) şi ale art.117 lit.(a) din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art. 1 Se aprobă regulamentul de Organizare şi Funcţionarea a CENTRULUI SOCIAL DE PRIMIRE, ASISTARE ŞI ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VÂRSTNICE, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. 2 Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 108/2003, precum şi orice alte prevederi contrare.

          Art. 3 Primarul municipiului Vatra Dornei şi Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Vatra Dornei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA

           PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                                         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.105

 

 

Anexa la HCL 105