ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

     MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

Privind respingerea proiectului de hotarare privind  atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile - teren şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

 

                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

           

          Având în vedere expunerea de motive nr.11711 din 21.04. 2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.11683 din 21.04.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

            În conformitate cu  prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, prevederile art.555 -567 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, prevederile art.6 din Legea nr.18/1999 –privind fondul funciar, prevederile art. 119, art.121 alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 215/2001-privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului nr. 2861/2009 emis de către Ministerul Finanţelor Publice , pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art. 45 alin. (3)  coroborat cu  prevederile art.115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare –Republicată si actualizata ;

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se respinge proiectul de hotarare privind  atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile - teren şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii.

    Art.2  Primarul municipiului,  prin compartimentul cadastru, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                                                                       

            PRESEDINTE DE SEDINTA

           PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                                         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.106