ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

                                                                       

                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a  trupului de pajişte « MĂGURA MICĂ»  din domeniul privat al Municipiului Vatra DorneI, Judetul Suceava

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

                                                   

 Având în vedere expunerea de motive nr.11714/21.04.2017 prezentată de viceprimarul municipiului, raportul nr.11715/21.04.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,

-Prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

- prevederile Ordinului 571/2015 pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;

-prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste;

- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991cu modificarile si completarile ulterioare, HG 78/2015;

- Hotararea  Consiliului Judetean Suceava nr. 213 din 25.11.2016   privind stabilirea preturilor medii la produsele  agricole pentru evaluarea in lei a arendei stabilita potrivit legii in cursul anului 2017;

-prevederile art.36,alin.2 lit.c coraborat cu alin.5 lit.a si art123, din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

  In temeiul art.45 alin 3 si 115 alin.(1), lit b),din Legea 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata si actualizata.

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba închirierea prin licitaţie publică cu strigare a trupului de pajişte MĂGURA MICĂ din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, în suprafaţă de 53,4024 ha

Art.2. Se aproba Caietul de sarcini,  conform anexei 1 – parte integrantă, cu privire la bunul descris la art.1.

Art.3. Se aprobă și se stabileste preţul  de pornire al licitaţiei după cum urmează:

-            MAGURA MICA……………..110 lei/ha/an

Art.4. Se aprobă durata contractului de închiriere, care este de 10 (zece)  ani.

Art.5. Se aprobă Contractul Cadru de închiriere a pajiștilor aparținând domeniului privat al municipiului Vatra – Dornei, ce va fi încheiat între locator și locatar, după finalizarea procedurilor de licitație și declararea câștigătorului, conform anexei nr. 2, parte integrantă.

Art.6.  Se împuterniceste viceprimarul municipiului Vatra Dornei să încheie contractul de inchiriere cu adjudecatarul.

Art.7. Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA

                 PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

                                                                                               Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.107

 

 

Anexa HCL 107 - document PDF