ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

Hotarare

privind   aprobarea respingerii  propunerii  de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

                                                   

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   Proiectul de hotarare privind   aprobarea propunerii  de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava;

       În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil;art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă  respingerea proiectului de hotarare privind “propunerea  de dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 34702–din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava „.

   Art.2 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.               

 

                                                      PRESEDINTE DE SEDINTA

                 PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                                       Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.108