ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind  completarea preambulului HCL nr.165/2016 privind « aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihail Sadoveanu nr.3, Sc.A parter, Bloc B, ap.3,  proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre  Olteanu Eugenia”

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

                                                   

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere HCL nr.165/2016 privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihail Sadoveanu nr.3, Sc.A parter, Bloc B, ap.3,  proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre  Olteanu Eugenia;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă completarea preambulului HCL nr.165/2016 cu urmatoarele :

- Avand in vedere prevederile art.5 din Decretul lege  nr.61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondul locative de stat catre populatie;

- Avand in vedere prevederile art.1 si art.7 si art.16 din Legea nr.85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construire din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat modificata prin Legea nr.244/2011.

 Art. 2  Celelalte prevederi ale HCL nr.165/2016 raman valabile.

 Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                       PRESEDINTE DE SEDINTA

                 PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                                       Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.109