ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru Stoica Maria pentru efectuarea  unui tratament medical

 

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                                    intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 2380/25.01.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 2381/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.(1) si (2) lit.(a) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei,  ajutor de urgenţă pentru  Stoica Maria, în vederea efectuării  unui tratament medical.

         Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                                   Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.11