ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind   completarea preambulului HCL nr.6/2017 privind « aprobarea  vanzarii imobilului situat in Str.Lucian Blaga nr.4, parter, ap.1, in suprafata de 19,03mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre  Costic Charena Mihaela Maria, precum si a cotei de 154/1000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 14,01 mp »

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere HCL nr.6/2017 privind aprobarea  vanzarii imobilului situat in Str.Lucian Blaga nr.4, parter, ap.1, in suprafata de 19,03mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre  Costic Charena Mihaela Maria, precum si a cotei de 154/1000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 14,01 mp ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă  completarea preambului HCl nr.6/2017  cu urmatoarele :

     - Avand in verdere prevederile HCL nr.52/2013 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor  proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei;

    - Avand in vedere prevederile art.1828 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil ;

 Art. 2  Celelalte prevederi ale HCL nr.165/2016 raman valabile.

 Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                       PRESEDINTE DE SEDINTA

                 PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                                     Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.110