ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului  de organizare si funcționare al serviciului de educare si ingrijire pentru copii cu varsta 0-3 ani

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

In baza prevederilor art.3 din HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;HG nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara;

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.a, si alin.3 lit.”b”  si art.45, alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂSTE :

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului de Educare si Ingrijire pentru copii cu varsta 0-3 ani, care constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.165/2014.

Art.3 Primarul municipiului, prin Directia de Asistenta Sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

                                                       PRESEDINTE DE SEDINTA

                 PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

        

                                                                                     Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.111

 

Anexa la HCL 111