ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  actualizarii amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietatea Municipiului Vatra Dornei

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) si (2) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, art. 8 şi art. 9 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1064 din 11.12.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor comunale permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

- art. 9 şi art. 10 din Legea nr. 214 din 15.11.2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „e” , art. 45 alin. (3) şi art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba  actualizarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente proprietatea Municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Amenajamentului Pastoral, anexa la HCL nr.54/2015 raman neschimbate.

Art.3  Primarul municipiului, prin Compartimentul funciar, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA

                   PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                                    Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.112

 

Anexa HCL 112 - document PDF