ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii suprafetei de 7 mp aferent constructiei proprietate privata, teren situat in Str.Schitului f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Bejanaru Liliana, proprietara constructiei

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de urbanism si amenajare a teritoriului din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;art.13 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafetei de 7 mp teren aferent constructiei proprietate privata,  situata in Str.Schitului,  identic cu nr.cadastral 37334 din CF 37334, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Bejanaru Liliana, proprietara constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 40 euro/mp  conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare la cursul leu euro din ziua platii.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA

                 PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                                     Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.113