ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  de  urgenta pentru d-na Pascu Anuta Ioana, pentru suportarea cheltuielilor de transport funerar ale sotului acesteia Pascu Silviu

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei,  ajutor de urgenţă pentru   d-na Pascu Anuta Ioana, pentru suportarea cheltuielilor de transport funerar ale sotului acesteia Pascu Silviu.

        Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA

                 PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                                     Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.114