ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind desemnarea consilierilor locali in cadrul comisiei de licitatie, precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare a pajistilor  din domeniul privat al Municipiului VATRA DORNEI, Judetul Suceava

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta ordinara in data de 27.04.2017

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul al compartimentului de specialitate, precum şi avizul  comisiei juridice din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare:

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,aprobata de Legea 86/2014.

În temeiul prevederile art. 36 alin.(1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit .„b, art.45 Lai.(1)  coroborat cu prevederile art. 115, alin. (2), lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotaraste :

            Art. 1. Se   desemneaza consilierii locali in Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei în vederea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a pajistilor din proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, în următoarea componenţă:

           

Membrii:    Ioja Cezar – Consilier local

                       Scripcaru Corneliu - Consilier local

                       Obreja Mariana - Consilier local

Membru supleant: Mateiciuc Ilie - Consilier local

Art. 2.  Se  desemneaza consilierii locali in Comisia de  soluţionare a contestaţiilor,  în următoarea componenţă:

Membrii:                  

                     Pastinaru Andreia Iuliana - Consilier local

                     Grohinschi Dorin - Consilier local

                      Pintilii Mircea Cristian - Consilier local

Membru supleant: Candrea Dumitru - Consilier local

Art.3 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.40/2017.

Art. 4.  Comisia numita va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA

                 PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                                     Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

27.04.2017

Nr.116