ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile - teren şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta extraordinara in data de 02.05.2017

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.12.339/28.04.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.12.340/28.04.2017 al compartimentului de specialitate, avizul comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local;Fisa inventar imobil;Extras inventar ;  

            În conformitate cu  prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, prevederile art.555 -567 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, prevederile art.6 din Legea nr.18/1999 –privind fondul funciar, prevederile art. 119, art.121 alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 215/2001-privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului nr. 2861/2009 emis de către Ministerul Finanţelor Publice , pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 122, art.123 alin.(1) si (2), art. 45 alin. (3)  coroborat cu  prevederile art.115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiul Vatra Dornei, a unor imobile – terenuri, situate în municipiul Vatra Dornei, identificate conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.      

    Art.2  Se dispune înscrierea în cartea funciară a imobilelor prevazute in anexa nr.1 în proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei.

     Art.3  Pozitiile nr.4 si 5, din anexa la prezenta hotarare  sunt evidentiate in inventarul domeniului privat  al Municipiului Vatra Dornei.

    Art.4  Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA

                  PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

02.05.2017

Nr.118