ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 35929 si asupra imobilului cu numarul cadastral 37391 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilelor - teren cu numerele cadastrale 36509,  36510 si 36511 ca fonduri dominante

 

                                                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,       

                                               intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.2383/25.01.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2384/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             Avand in vedere :

 - HCL nr.167/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren situat in Str.Negresti, f.n,  aparţinînd  domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei ;HCL nr.178/2016 privind atribuirea unor loturi de teren in conformitate cu Legea nr.15/2003 prin care a fost atribuit un lot catre Chisciuc Ovidiu Ilie in Str.Negresti f.n ;necesitatea asigurarii accesului direct la Str.Negresti si a exploatarii normale a imobilelor cu nr.cadastrale : 36509,  36510 si 36511;

            În conformitate cu prevederile art.755-772 din Noul cod civil care stipuleaza ca”servitutea este sarcina care greveaza un imobil, pentru uzul si utilitatea imobilului unui alt proprietar”;

              În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.(1) si alin.(3) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă instituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul, cu caruta si orice atelaj,gratuita ca si unica cale de acces, asupra imobilelor teren cu numere cadastrale 35929 si 37391 ca fonduri aservite, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in favoarea imobilelor cu numere cadastrale 36509,36510 si 36511- ca fonduri dominante, situate in Str.Negresti f.n.

         Art. 2(1) Trecerea pe Str.Negresti se va face pe calea cea mai scurta si prin locul care va pricinui proprietarului fondului aservit, in speta Municipiul Vatra Dornei, cea mai mica paguba.

     (2) Proprietarii fondurilor dominante,  in speta SC GOLDEN VET SRL si domnul Chisciuc Ovidiu Ilie, se vor folosi de servitute cu respectarea prevederilor legale si ale actului de constituire a dreptului de servitute.

      Art.3 Primarul, prin Compartimentul juridic si compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                                      Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.12