ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei in domeniul public al Municipiului Vatra Dornei a suprafetei de teren aferenta Baii Comunale

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta extraordinara in data de 17.05.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.13819/11.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.13820/11.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

Tinand cont de :

- adresa nr.23771/2016 a Serviciului de Ambulanta Judetean Suceava;

-prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213 / 1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art. 863, lit. “e’’ din Legea nr. 287 / 17.07.2009, privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art. 21, lit. “a”, din Legea nr. 195 / 22.05.2006 privind cadrul descentralizarii;

-prevederile art. 36, alin. (2) lit. “c” si alin.(5) lit.”c”, art. 119, art. 120, alin. (1), alin. (2) ,  art. 122 si art.124 din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) si ale art. 115, alin (1), lit. “b”, din legea 215/ 2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Se aproba trecerea din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, in domeniul public al Municipiului Vatra Dornei, a unui teren situat in str.Mihai Eminescu nr.43, identificat prin numarul cadastral 37569 din CF 37569, ale carui elemente de identificare si amplasament sunt prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.41/2013.

Art.3 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA

                  PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

17.05.2017

Nr.120