ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  alocarea unei sume pentru Scoala Gimnaziala nr.1 pentru suportarea cheltuielilor ocazionate de aniversarea a 120 de ani de la infiintare

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                      intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.15927/23.05.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15.928/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”  şi alin. (4) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 10.000 lei  pentru Scoala Gimnaziala nr.1 pentru suportarea cheltuielilor ocazionate de aniversarea a 120 de ani de la infiintare.

            Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

          Art.3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                  PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

        

                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.121