ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor

ocazionate de “Ziua Universal a Iei”-Editia a IV  a

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                      intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

           Având în vedere expunerea de motive nr.15.930/23.05.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15931/23.05.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.b”şi alin.(4) lit“a” pct.4-5, precum şi art 45 alin.(1) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr.215/2001 republicata-a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor prilejuite de “Ziua Universala a IEI”-editia a IV a, în data de 24 iunie 2017.

          Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei în vederea organizării şi desfăşurării manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Universale a Iei.

          Art.3 Primarul municipiului, prin Casa de cultură, Clubul sportiv municipal şi serviciul buget-contabilitate  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.122