ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  scutirii de la plata impozitului pentru  o perioada de 1 an pentru terenurile afectate de inundatii, incepand cu anul 2018,  pentru persoanele afectate de  inundatii

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                             intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.15.933/23.05.2017 a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.15.934/23.05.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.464 alin.(2) lit.(g) si alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5) lit."a" , precum şi art. 45 alin. 3 coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba scutirea de la plata impozitului  pentru terenurile afectate de inundatii, pentru o perioada de 1 an incepand cu anul 2018, conform anexei la prezenta hotarare.

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.123