ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2017

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

Având în vedere expunerea de motive  nr.15936/23.05.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15937/23.05.2017 al compartimentului de specialitate nr.5483/21.02.2017 precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.49  alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 63/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011 ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) cu prevederile art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă conturile  de execuţie bugetară pentru timestrul I al anului 2017, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local,  bugetul fondurilor externe nerambursabile,conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce  la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.124