ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotarare privind  vanzarea suprafetei de 521 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornbei,  situat in Str.Chiliei nr.10, aferent constructiilor proprietatea Manastirii “Sfantu Dimitrie”

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                             intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.15.939/23.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 15.940/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se respinge vânzarea suprafeţei de 521 mp teren proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, situata in Str. Chiliei, nr.10  aferent constructiilor proprietatea Manastirii “Sfantu Dimitrie”,  dupa cum urmeaza: suprafata de  242 mp identic cu nr.cadastral 2830 din CF 31055 si suprafata de 279 mp identic cu nr.cadastral 102 din CF 34417.

Art.2 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.125