ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii suprafetei de 14 mp, teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei,  situat in Str.Sondei,nr.4, Bl.A10, Sc.B, ap.2, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Jianu Alexandru si Virginia, proprietarii constructiei

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                             intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.15942/23.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.15943/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată; art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafetei de 14 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata,  situata in Str. Sondei,nr.4, Bl.A10, Sc.B, ap.2, identic cu nr.cadastral 37255 din CF 37255, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Jianu Alexandru si Virginia, proprietarii constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 25 euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii,  conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Se imputerniceste  primarul municipiului Vatra Dornei pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare.

        At.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.126